"RBB" ifadesi tarandı:
# İçinde "RBB" ifadesinin geçtiği tüm kelimeleri tara (1:x).

# "RBB" Kök Harflerini MÜFREDAT'ta ara!
Kök Arapça Transcript Okunuş Türkçe İngilizce Pos
ر ب ب|RBBأأربابÊÊRBEBeerbābuntanrılar mı?Are lords1x
ر ب ب|RBB أأرباب ÊÊRBEB eerbābun tanrılar mı? Are lords 12:39
ر ب ب|RBBأرباباÊRBEBEerbābenrabler(as) lords3x
ر ب ب|RBB أربابا ÊRBEBE erbāben tanrılar (as) lords 3:64
ر ب ب|RBB أربابا ÊRBEBE erbāben tanrılar (as) lords. 3:80
ر ب ب|RBB أربابا ÊRBEBE erbāben rabler (as) Lords 9:31
ر ب ب|RBBألربكÊLRBKelirabbikeRabbine (mi?)"""Does your Lord"1x
ر ب ب|RBB ألربك ÊLRBK elirabbike Rabbine (mi?) """Does your Lord" 37:149
ر ب ب|RBBالربانيونELRBENYVNr-rabbāniyyūneRabbanilerinthe Rabbis1x
ر ب ب|RBB الربانيون ELRBENYVN r-rabbāniyyūne Rabbanilerin the Rabbis 5:63
ر ب ب|RBBبربBRBbirabbiRabbeabout (the) Lord8x
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine in (the) Lord 7:121
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine in (the) Lord 20:70
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine in (the) Lord 26:47
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine with (the) Lord 26:98
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbi hakkında about (the) Lord 37:87
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine by (the) Lord 70:40
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbe in (the) Lord 113:1
ر ب ب|RBB برب BRB birabbi Rabbine in (the) Lord 114:1
ر ب ب|RBBبربكBRBKbirabbikeRabbin(is) your Lord5x
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:17
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin (is) your Lord 17:65
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbin your Lord, 25:31
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbinin concerning your Lord, 41:53
ر ب ب|RBB بربك BRBK birabbike Rabbine karşı concerning your Lord 82:6
ر ب ب|RBBبربكمBRBKMbirabbikumRabbinize"in your Lord,"""5x
ر ب ب|RBB بربكم BRBKM birabbikum Rabbinize "in your Lord,""" 3:193
ر ب ب|RBB بربكم BRBKM birabbikum sizin Rabbiniz "your Lord?""" 7:172
ر ب ب|RBB بربكم BRBKM birabbikum sizin Rabbinize in your Lord, 36:25
ر ب ب|RBB بربكم BRBKM birabbikum Rabbinize karşı about your Lord. 41:23
ر ب ب|RBB بربكم BRBKM birabbikum Rabbinize in your Lord, 57:8
ر ب ب|RBBبربناBRBNEbirabbināRabbimizein our Lord2x
ر ب ب|RBB بربنا BRBNE birabbinā Rabbimize in our Lord 20:73
ر ب ب|RBB بربنا BRBNE birabbinā Rabbimize with our Lord 72:2
ر ب ب|RBBبربهBRBHbirabbihiRabbinein his Lord,1x
ر ب ب|RBB بربه BRBH birabbihi Rabbine in his Lord, 72:13
ر ب ب|RBBبربهمBRBHMbirabbihimRablerinein their Lord9x
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine in their Lord 6:1
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord 6:150
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerini in their Lord, 13:5
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerini in their Lord, 14:18
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord 16:54
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine in their Lord, 18:13
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord 23:59
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerine with their Lord 30:33
ر ب ب|RBB بربهم BRBHM birabbihim Rablerini in their Lord 67:6
ر ب ب|RBBبربيBRBYbirabbībenim de Rabbimin my Lord4x
ر ب ب|RBB بربي BRBY birabbī Rabbime with my Lord 18:38
ر ب ب|RBB بربي BRBY birabbī Rabbime with my Lord 18:42
ر ب ب|RBB بربي BRBY birabbī benim de Rabbim in my Lord 40:27
ر ب ب|RBB بربي BRBY birabbī benim Rabbim with my Lord 44:20
ر ب ب|RBBربRBrabbiRab-"""Lord"130x
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi the Lord 1:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:126
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 2:260
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 3:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 3:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:38
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:41
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord" 3:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Ya Rabbi """O my Lord!" 5:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 5:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 6:162
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi iken (is) the Lord 6:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 7:54
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:61
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:67
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 7:104
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 7:122
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:143
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:151
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 7:155
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (is the) Lord 9:129
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 10:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi'ndendir (the) Lord 10:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:45
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 11:47
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 12:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 12:101
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is) the Lord 13:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 14:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 14:40
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 15:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 15:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 17:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbinden (the) Lord 17:102
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is) the Lord 18:14
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord 19:4
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 19:6
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 19:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 19:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:25
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim my Lord, 20:84
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:114
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 20:125
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi Lord 21:22
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 21:56
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:89
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 21:112
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 23:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:39
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 23:86
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:93
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord, 23:94
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:97
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 23:98
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:99
ر ب ب|RBB رب RB rabbu rabbidir (the) Lord 23:116
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 23:118
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 25:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:12
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 26:23
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir """Lord" 26:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine Lord 26:48
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 26:77
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:83
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:109
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 26:117
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:127
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:145
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:164
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 26:169
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbine (the) Lord 26:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 26:192
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:8
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 27:19
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (the) Lord 27:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 27:44
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 27:91
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:24
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 28:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 28:33
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 29:30
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 32:2
ر ب ب|RBB رب RB rabbin Rab- a Lord 36:58
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 37:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord 37:100
ر ب ب|RBB رب RB rabbi sahibi (the) Lord 37:180
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 37:182
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """O my Lord!" 38:35
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 38:66
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 38:79
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 39:75
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (the) Lord 40:64
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 40:65
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (is the) Lord 41:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbinin (of the) Lord 43:46
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (to the) Lord, 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 43:82
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Teacher 43:88
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbidir Lord 44:7
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) lord 45:36
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord," 46:15
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi (is the) Lord 53:49
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir Lord 55:17
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi- (the) Lord 56:80
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbi (the) Lord 59:16
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 63:10
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 66:11
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi (the) Lord 69:43
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:5
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:21
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim """My Lord!" 71:26
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbim My Lord! 71:28
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbidir (The) Lord 73:9
ر ب ب|RBB رب RB rabbi Rabbi Lord 78:37
ر ب ب|RBB رب RB rabbu Rabbi Lord 81:29
ر ب ب|RBB رب RB rabbe Rabbine (the) Lord 106:3
ر ب ب|RBBرباRBErabbenRab(as) a Lord,1x
ر ب ب|RBB ربا RBE rabben Rab (as) a Lord, 6:164
ر ب و|RBV ربا RBE riben riba (faiz) usury 30:39
ر ب ب|RBBربانيينRBENYYNrabbāniyyīneRabbe halis kullarworshippers of the Lord1x
ر ب ب|RBB ربانيين RBENYYN rabbāniyyīne Rabbe halis kullar worshippers of the Lord 3:79
ر ب ب|RBBربكRBKrabbuke"your Lord."""220x
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 2:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine (to) your Lord 2:70
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 2:147
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 2:149
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 3:41
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 3:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 5:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 5:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 6:106
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:112
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 6:114
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 6:115
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 6:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 6:126
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:128
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 6:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 6:132
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:145
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 6:158
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 6:165
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 7:134
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord - 7:137
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:153
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 7:167
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (by) your Lord 7:172
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 7:205
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 7:206
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 8:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 8:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin tarafından your Lord, 10:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 10:61
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 10:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 10:94
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 10:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 10:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke senin Rabbin your Lord, 11:66
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 11:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 11:81
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord. 11:83
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) command (of) your Lord. 11:101
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (is) the seizure (of) your Lord 11:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills. 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 11:107
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin what your Lord wills - 11:108
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 11:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 11:111
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 11:117
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord (had) willed 11:118
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord has bestowed Mercy, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (the) Word of your Lord, 11:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 11:123
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 12:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendin(kralın)ın "your master.""" 12:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike efendine your lord, 12:50
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 13:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord 13:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbindir your Lord, 15:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord said 15:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 15:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 15:98
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 15:99
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 16:33
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 16:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (of) your Lord 16:69
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 16:102
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:110
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:119
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 16:124
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 16:125
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord, 17:23
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord, 17:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 17:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin (from) your Lord 17:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 17:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 17:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 17:60
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 17:79
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord. 17:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbini your Lord 18:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 18:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 18:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 18:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinden your Lord. 18:82
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 19:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbin your Lord, 19:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbinin (from) your Lord, 19:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord, 19:21
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord 19:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord. 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 19:64
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 19:76
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke senin Rabbinim your Lord, 20:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbinin (of) your Lord, 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 20:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord, 20:129
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 20:130
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 20:131
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 21:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 22:47
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 22:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 22:67
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 23:72
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 25:16
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini your Lord 25:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 25:54
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord called 26:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:68
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:104
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:122
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:140
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:159
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 26:175
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 26:191
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:73
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 27:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin And your Lord is not 27:93
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 28:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 28:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 28:59
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 28:86
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord. 28:87
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord, 29:10
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin your Lord 32:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 32:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin- your Lord. 33:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 34:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbin (be to) your Lord, 37:180
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 38:9
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 38:71
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 40:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 40:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord, 41:38
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 41:43
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 41:45
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin (is) your Lord 41:46
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord 42:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord? 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 43:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin your Lord 43:35
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbine your Lord 43:49
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin "your Lord.""" 43:77
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord. 44:57
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 45:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord, 50:39
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuki Rabbin your Lord. 51:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin by your Lord 51:34
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:29
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 52:37
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 52:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 53:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbinin your Lord 53:32
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike senin Rabbine your Lord 53:42
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 53:55
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:27
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 55:78
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:74
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 56:96
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:2
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord, 68:7
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 68:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 68:48
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 69:17
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 69:52
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 73:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 73:20
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 74:31
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike your Lord, 75:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 75:30
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:24
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 76:25
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbi- your Lord, 78:36
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:19
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 79:44
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbine your Lord 84:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 85:12
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord, 87:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:6
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 89:13
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 89:14
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbine your Lord 89:22
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbiki Rabbine your Lord 89:28
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:3
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbin your Lord 93:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 93:11
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabb'ine your Lord 94:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinin (of) your Lord 96:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbinedir your Lord 96:8
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbeke Rabbin your Lord 99:5
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbuke Rabbinin your Lord 105:1
ر ب ب|RBB ربك RBK rabbike Rabbini (of) your Lord 110:3
ر ب ب|RBBربكمRBKMrabbekumuRabbi'niz-"""Your Lord"102x
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekumu Rabbinize your Lord, 2:21
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 2:49
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord? 2:76
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum rabbiniz- your Lord. 2:105
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord 2:178
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin your Lord. 2:198
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord, 2:248
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 3:49
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord. 3:50
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin "your Lord.""" 3:73
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbinizin your Lord 3:124
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 3:125
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 3:133
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekumu Rabbinizden your Lord 4:1
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 4:170
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord, 4:174
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbi'niz- your Lord. 5:68
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 6:54
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord, 6:102
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord. 6:104
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz """Your Lord" 6:147
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbinizin your Lord 6:151
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 6:157
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizedir your Lord 6:164
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord, 7:3
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbinizin (by) your Lord 7:44
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekumu Rabbiniz your Lord 7:54
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinize your Lord 7:55
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 7:63
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord 7:69
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 7:71
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord, 7:73
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord. 7:85
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord, 7:105
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 7:129
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord 7:141
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin "(of) your Lord?""" 7:150
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinize your Lord 7:164
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 7:203
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord 8:9
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekumu sizin Rabbiniz your Lord 10:3
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz olan your Lord, 10:3
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukumu sizin Rabbiniz olan your Lord, 10:32
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizden your Lord, 10:57
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord. 10:108
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord 11:3
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum sizin Rabbinizdir your Lord, 11:34
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord, 11:52
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden (of) your Lord, 11:90
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizle (with) your Lord 13:2
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 14:6
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord, 14:7
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbiniz your Lord 16:7
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz has your Lord sent down? 16:24
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz "has your Lord sent down?""" 16:30
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbiniz your Lord 16:47
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz that your Lord 17:8
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin your Lord, 17:12
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz Your Lord 17:25
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz Then has your Lord chosen (for) you 17:40
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz Your Lord 17:54
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukumu Rabbiniz Your Lord 17:66
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 18:16
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz """Your Lord" 18:19
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord, 18:29
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 20:86
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord, 20:86
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekumu Rabbiniz your Lord 20:90
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 21:56
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum sizin Rabbiniz your Lord, 21:92
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord. 22:1
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinize your Lord 22:77
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum sizin Rabbinizim your Lord, 23:52
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum sizin Rabbinizdir """Your Lord" 26:26
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbinizin your Lord, 26:166
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord 31:33
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinize your Lord 32:11
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin (of) your Lord 34:15
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz "your Lord has said?""" 34:23
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord, 35:13
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum sizin Rabbiniz your Lord 37:126
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz "your Lord;" 39:6
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizedir your Lord 39:7
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden your Lord. 39:10
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin your Lord, 39:31
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinize your Lord 39:54
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 39:55
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin (of) your Lord 39:71
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord? 40:28
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinize your Lord 40:49
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukumu Rabbiniz your Lord, 40:60
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord, 40:62
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord. 40:64
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinizin (of) your Lord 43:13
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum sizin de Rabbinizdir your Lord 44:8
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbinize your Lord 45:15
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz- your Lord 57:21
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbikum Rabbiniz your Lord. 60:1
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbiniz your Lord. 65:1
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukum Rabbiniz your Lord 66:8
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbekum Rabbinizden (from) your Lord. 71:10
ر ب ب|RBB ربكم RBKM rabbukumu sizi Rabbinizim your Lord, 79:24
ر ب ب|RBBربكماRBKMErabbukumāRabbiniz(is) your Lord,33x
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbukumā Rabbiniz your Lord 7:20
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbukumā Rabbiniz (is) your Lord, 20:49
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:13
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:16
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:18
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:21
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:23
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:25
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:28
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:30
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:32
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:34
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:36
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:38
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:40
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:42
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:45
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:47
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:49
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:51
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:53
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:55
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:57
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:59
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:61
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:63
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:65
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:67
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:69
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:71
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:73
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:75
ر ب ب|RBB ربكما RBKME rabbikumā Rabbinizin (of) your Lord 55:77
ر ب ب|RBBربناRBNErabbenābizim de Rabbimiz"""Our Lord!"106x
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbi'imiz "(saying), ""Our Lord!" 2:127
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 2:128
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 2:129
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā bizim de Rabbimiz (is) our Lord 2:139
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 2:200
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 2:201
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 2:250
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz our Lord, 2:285
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 2:286
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 2:286
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 2:286
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimiz "our Lord.""" 3:7
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 3:8
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 3:9
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 3:16
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 3:53
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 3:147
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz (derler) """Our Lord," 3:191
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 3:192
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 3:193
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord 3:193
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 3:194
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 4:75
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 4:77
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 5:83
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimizin our Lord 5:84
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz our Lord, 5:114
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimiz our Lord, 6:23
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord 6:27
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 6:128
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 7:23
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 7:38
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord 7:43
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimizin our Lord 7:44
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 7:47
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord 7:53
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz our Lord. 7:89
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz (by) Our Lord 7:89
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 7:89
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimize our Lord 7:125
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord 7:126
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 7:126
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz Our Lord, 7:149
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 10:85
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 10:88
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 10:88
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 10:88
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 14:37
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz our Lord! 14:37
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 14:38
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 14:40
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 14:41
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 14:44
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 16:86
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin our Lord! 17:108
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord 17:108
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 18:10
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord" 18:14
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 20:45
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord" 20:50
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 20:134
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord" 22:40
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 23:106
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 23:107
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 23:109
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimizi "our Lord?""" 25:21
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 25:65
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 25:74
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimize our Lord 26:50
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimizin our Lord 26:51
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 28:47
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimiz- our Lord. 28:53
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 28:63
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 32:12
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā rabbimiz """Our Lord!" 33:67
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā rabbimiz Our Lord! 33:68
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 34:19
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz our Lord, 34:26
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz our Lord 35:34
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 35:37
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord," 36:16
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin "(of) our Lord;" 37:31
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 38:16
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 38:61
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 40:7
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord! 40:8
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 40:11
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz our Lord, 41:14
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 41:29
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord," 41:30
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā bizim de Rabbimizdir (is) our Lord 42:15
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimize our Lord, 43:14
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord!" 44:12
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz """Our Lord" 46:13
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 50:27
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord," 59:10
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 59:10
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 60:4
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz Our Lord, 60:5
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz our Lord. 60:5
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbenā Rabbimiz """Our Lord" 66:8
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimiz (to) our Lord! 68:29
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbunā Rabbimiz our Lord, 68:32
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizi our Lord 68:32
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimizin (of) our Lord - 72:3
ر ب ب|RBB ربنا RBNE rabbinā Rabbimiz- our Lord 76:10
ر ب ب|RBBربهRBHrabbihiefendisine"his Lord?"""73x
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 2:112
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:124
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 2:131
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi his Lord, 2:258
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- His Lord 2:275
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord, 2:282
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi olan his Lord. 2:283
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 2:285
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 3:38
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 6:37
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) its Lord, 7:58
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi "his Lord?""" 7:75
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 7:142
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 7:143
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden "his Lord?""" 10:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinden his Lord, 11:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 11:45
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 12:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 12:34
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu efendisine (to) his master 12:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi efendisine (to) his master, 12:42
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:7
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 13:27
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 15:56
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 18:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 18:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord, 18:87
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (with) his Lord, 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine (of) his Lord 18:110
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 19:3
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbleri- his Lord 19:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 20:74
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 20:121
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 20:122
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 20:127
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbin- "his Lord?""" 20:133
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:83
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord, 21:89
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 22:30
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin his Lord. 23:117
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:55
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 25:57
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- "his Lord?""" 29:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 32:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord. 34:12
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine (to) his Lord 37:84
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbinden (of) his Lord 38:24
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 38:41
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord 39:8
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord? 39:9
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord. 39:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 40:26
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 44:22
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord 47:14
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 53:18
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord, 54:10
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord 55:46
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu onun Rabbi his Lord, 66:5
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbi- his Lord, 68:49
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord, 68:50
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbini (of) his Lord, 72:17
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 73:19
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 76:29
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbine his Lord 78:39
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 79:16
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (before) his Lord, 79:40
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbi his Lord 84:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord 87:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbuhu Rabbi his Lord 89:15
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbihi Rabbinin (of) his Lord, 92:20
ر ب ب|RBB ربه RBH rabbehu Rabbine his Lord. 98:8
ر ب ب|RBBربهاRBHErabbuhāRabbi(of) her Lord7x
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbuhā Rabbi her Lord 3:37
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin of its Lord. 14:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 39:69
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord. 46:25
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) its Lord 65:8
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbinin (of) her Lord 66:12
ر ب ب|RBB ربها RBHE rabbihā Rabbine their Lord 75:23
ر ب ب|RBBربهمRBHMrabbihimRab'lerinin"(of) their Lord;"111x
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord, 2:5
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord. 2:26
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 2:46
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim rablerinin their Lord 2:62
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim rableri- their Lord. 2:136
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord. 2:144
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord 2:157
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 2:262
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 2:274
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 2:277
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 3:15
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord. 3:84
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord 3:136
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri "their Lord;" 3:169
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord, 3:195
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinden their Lord, 3:198
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord. 3:199
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord 5:2
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord, 5:66
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 6:4
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord. 6:30
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord 6:38
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord, 6:51
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine their Lord 6:52
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinedir their Lord 6:108
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord. 6:127
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine (with) their Lord 6:154
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 7:77
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord, 7:152
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 8:2
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord 8:4
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 8:54
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri Their Lord gives them glad tidings 9:21
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri "their Lord?""" 10:2
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord, 10:9
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine their Lord, 11:18
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine "their Lord.""" 11:18
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine their Lord, 11:23
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine their Lord, 11:29
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerinin (of) their Lord 11:59
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rabblerini their Lord, 11:60
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rabblerini (in) their Lord, 11:68
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine karşı their Lord 13:21
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 13:22
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 14:1
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord, 14:13
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin "(of) their Lord;" 14:23
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 16:42
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinden their Lord 16:50
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 16:99
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihimu Rablerine their Lord 17:57
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri Their Lord 18:21
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine their Lord 18:28
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine (of) their Lord, 18:55
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 18:105
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerin- their Lord, 21:2
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 21:42
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinden their Lord 21:49
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord. 22:19
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine (of) their Lord 23:57
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 23:58
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin huzuruna their Lord 23:60
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 25:73
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine their Lord 29:59
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerine (with) their Lord 30:8
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine their Lord 30:33
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 31:5
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine (of) their Lord 32:10
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord, 32:12
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord, 32:15
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine their Lord 32:16
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord, 34:31
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinin their Lord - 35:18
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 35:39
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rabblerinin (of) their Lord, 36:46
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 36:51
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinden their Lord, 39:20
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinden their Lord, 39:23
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord. 39:34
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerinin (azabından) their Lord, 39:73
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord. 39:75
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord 40:7
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine (with) their Lord? 41:54
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerini (of) their Lord 42:5
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 42:16
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin their Lord. 42:22
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerine their Lord 42:36
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 45:11
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord 45:30
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord, 47:2
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinden their Lord. 47:3
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord 47:15
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rablerinin their Lord has given them. 51:16
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 51:44
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rablerinin their Lord, 52:18
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord 52:18
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihimu Rableri their Lord 53:23
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord. 57:19
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rablerine their Lord 67:12
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord 68:34
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord, 69:10
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) their Lord 70:27
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin (of) your Lord 70:28
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rabbleri their Lord 72:10
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rablerinin "(of) their Lord;" 72:28
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord, 76:21
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri- their Lord 83:15
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbuhum Rableri their Lord 91:14
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rab'lerinin (of) their Lord, 97:4
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbihim Rableri their Lord - 98:8
ر ب ب|RBB ربهم RBHM rabbehum Rabbleri their Lord 100:11
ر ب ب|RBBربهماRBHMErabbuhumāRableritheir Lord,3x
ر ب ب|RBB ربهما RBHME rabbuhumā Rableri their Lord, 7:22
ر ب ب|RBB ربهما RBHME rabbehumā Rableri their Lord, 7:189
ر ب ب|RBB ربهما RBHME rabbuhumā Rableri their Lord, 18:81
ر ب ب|RBBربيRBYrabbiyebenim Rabbim"""My Lord"94x
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbiye benim Rabbim """My Lord" 2:258
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord 3:51
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbim my Lord 5:72
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbim my Lord 5:117
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 6:15
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord, 6:57
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim "(is) my Lord.""" 6:76
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim "(is) my Lord.""" 6:77
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord, 6:77
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord, 6:78
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord 6:80
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 6:80
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 6:161
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim (by) my Lord, 7:29
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbiye Rabbim my Lord 7:33
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord 7:62
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord 7:68
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord 7:79
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord 7:93
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord, 7:187
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord. 7:203
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 10:15
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord, 11:28
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 11:41
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbim my Lord, 11:56
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 11:56
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim And my Lord will give succession 11:57
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 11:57
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 11:61
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord, 11:63
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord, 11:88
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbim my Lord 11:90
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 11:92
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī efendim (is) my lord 12:23
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord. 12:37
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 12:50
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord. 12:53
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 12:53
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimden (from) my Lord. 12:98
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 12:100
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 12:100
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord, 13:30
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 14:39
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord. 17:85
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord! 17:93
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 17:100
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord," 18:22
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord 18:24
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 18:36
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbimdir my Lord, 18:38
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim that my Lord 18:40
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord 18:95
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimden my Lord. 18:98
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 18:98
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord 18:98
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 18:109
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 18:109
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbimdir (is) my Lord 19:36
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimden (from) my Lord. 19:47
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord. 19:48
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime (to) my Lord 19:48
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord, 20:52
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 20:52
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 20:105
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 21:4
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord, 25:77
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord, 26:21
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim (is) my Lord, 26:62
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 26:113
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 26:188
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 27:40
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 27:40
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 28:22
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 28:37
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 28:85
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord. 29:26
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 34:36
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 34:39
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 34:48
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord. 34:50
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin my Lord 36:27
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimin (of) my Lord, 37:57
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 37:99
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbimi "(of) my Lord.""" 38:32
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 39:13
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbiye Rabbim """My Lord" 40:28
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim- my Lord, 40:66
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 41:50
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord, 42:10
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī benim Rabbim (is) my Lord 43:64
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbime my Lord, 72:20
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim my Lord 72:25
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 89:15
ر ب ب|RBB ربي RBY rabbī Rabbim """My Lord" 89:16
ر ب ب|RBBربيونRBYVNribbiyyūneRabbani (erenler)(were) religious scholars1x
ر ب ب|RBB ربيون RBYVN ribbiyyūne Rabbani (erenler) (were) religious scholars 3:146
ر ب ب|RBBفربكمFRBKMferabbukumRabbinizbut your Lord1x
ر ب ب|RBB فربكم FRBKM ferabbukum Rabbiniz but your Lord 17:84